ටැග

වුල්ෆනිනය

වුල්ෆෙනයිට් මැඩගස්කරය

මැල්ඩස්කාර්හි වුල්ෆෙනයිට්

වුල්ෆෙනයිට්, මැඩගස්කරයේ වීඩියෝවක් වන වුල්ෆෙනයිට් යනු PbMoO4 සූත්රයේ නිපදවන molybdate ඛනිජයකි. බොහෝ විට එය සිහින් ...
වැඩිදුර කියවන්න
දෝෂය: අන්තර්ගත ආරක්ෂා කර ඇත !!