ටැග

තැඹිලි කයන්ට්

තැඹිලි කියනට් ටැන්සානියා

ටැන්සානියා සිට ඔරේන්ජ් කයන්ට්

ටැන්සානියා කිනිටාට් සිට ඔරියන් කියායිනය, කයිනායිට් යනු සාමාන්යයෙන් නිල් සිලිකේට් ඛනිජයකි. සාමාන්යයෙන් ඇලුමීනියම් බහුලව දක්නට ලැබේ. කයිනායිට් ...
වැඩිදුර කියවන්න
දෝෂය: අන්තර්ගත ආරක්ෂා කර ඇත !!