ටැග

නූම්මුනි

ග්රීන්ලන්තයේ නූම්මුනි

ග්රීන්ලන්ඩ් සිට Nuummite

ගාමන්ලන්ඩ් වීඩියෝවෙන් Nuummite වීඩියෝ Nuummite යනු ඇම්ෆිබෝල් හි ඛනිජ ගෙඩයිට් හා ඇන්ටොෆිලයිට් වලින් සමන්විත දුර්ලභ ඛණ්ඩාංකයකි. එය නම් කරන ලද්දේ ...
වැඩිදුර කියවන්න
දෝෂය: අන්තර්ගත ආරක්ෂා කර ඇත !!