ටැග

Chrysoprase

chrysoprase

Chrysoprase

ටැග් ,
Chrysoprase video chrysoprase ගල් අර්ථය. ස්වර්ණාභරණ සඳහා ක්‍රයිසොප්‍රේස් කාබොකොන් මැණික් ගල් බොහෝ විට භාවිතා වේ: මුද්ද, මාලය, කරාබු, පබළු, බ්‍රේස්ලට්, පෙන්ඩන්ට්. හරිත අජේට් ක්‍රිසෝප්‍රේස්, ...
වැඩිදුර කියවන්න
දෝෂය: අන්තර්ගත ආරක්ෂා කර ඇත !!