ටැග

ක්‍රිසොකොල්ලා

chrysocolla malachite

ක්‍රිසොකොල්ලා මැලචයිට්

ක්‍රයිසොකොලා මැලචයිට් මැලචයිට් සහ ක්‍රයිසොකොල්ලා යන දෙකම එකට එකතු වී ගැඹුරු හරිත ක්ෂේත්‍රයක් තුළ ගැඹුරු ටර්කියුයිස් පාට වර්ණවත් රවුම් නිර්මාණය කරයි. හෝ...
වැඩිදුර කියවන්න
දෝෂය: අන්තර්ගත ආරක්ෂා කර ඇත !!