ටැග

චොන්ඩ්රොඩික්

චොන්ඩ්රෝයිට් මියන්මාරය

මියන්මාරයේ සිට චොන්ඩ්රොඩික්

මියන්මාරයේ සිට Chondrodite වීඩියෝව Chondrodite යනු සූත්රය (Mg, Fe) 5 (SiO4) 2 (F, OH, O) 2 සමීකරණයකි. එය ඉතා දුර්ලභ ඛනිජයක් වුවද, එය ...
වැඩිදුර කියවන්න
දෝෂය: අන්තර්ගත ආරක්ෂා කර ඇත !!