ටැග

ඇනටේස්

anatase

ඇනටේස්

ටැග්
ඇනටේස් ඇනටේස් යනු ටයිටේනියම් ඩයොක්සයිඩ් වල ඛනිජමය ස්වරූපයකි. ස්වාභාවික ස්වරූපවල ඇති ඛනිජය බොහෝ විට කළු solid නකයක් ලෙස හමුවෙයි, ...
වැඩිදුර කියවන්න
දෝෂය: අන්තර්ගත ආරක්ෂා කර ඇත !!