ටැග

හිම පියලි

හිම පියලි obsidian

හිම පියලි Obsidian

හිමෆ්කේක් ඔසියාඩියන් ඔසියාඩියන් යනු ස්වාභාවිකව ඇති ගිනි කඳු වීදුරුවකි. ක්රයිස්ටොබයිට් ඇතුළත් කිරීම් සහිතව එය ෆිල්සියානු ...
වැඩිදුර කියවන්න
දෝෂය: අන්තර්ගත ආරක්ෂා කර ඇත !!