ටැග

හරිත

වර්ඩලයිට් 

වර්ඩලයිට්

වර්ඩලයිට් වර්ඩලයිට් මැණික් යනු හරිත ටුවර්මැලයින් ය. අපි කරාබු, මුදු, මාල, බ්රේස්ලට් හෝ පෙන්ඩන්ට් ලෙස වර්ඩලයිට් මැණික් කට්ටලයක් සමඟ අභිරුචි ආභරණ සාදන්නෙමු ....
වැඩිදුර කියවන්න
හරිත ඒහිපස්සික  

හරිත ඒහිපස්සික

හරිත සේෆයර්, කාම්බෝජයේ පයිලින් වෙතින්, ShareTweetPinShareShare
දෝෂය: අන්තර්ගත ආරක්ෂා කර ඇත !!