ටැග

ෂුන්ගයිට්

ෂුන්ගයිට් ගල් අර්ථය සහ ස් stal ටික පාරභෞතික සුව කිරීමේ ගුණාංග 

ෂුන්ගයිට්

ෂුන්ගයිට් ගල් අර්ථය සහ ස් stal ටික පාරභෞතික සුව කිරීමේ ගුණාංග. ෂුන්ගයිට් යනු බරින් සියයට 98 කට වඩා සමන්විත කළු, රාගික, ස් stal ටිකරූපී නොවන ඛනිජ ද්‍රව්‍යයකි ...
වැඩිදුර කියවන්න
දෝෂය: අන්තර්ගත ආරක්ෂා කර ඇත !!