ටැග

ෂීන්

රන් අබ්සිඩියන්

ගෝල්ඩන් ඇබ්සිඩියන්

ගෝල්ඩන් ඇබ්සිඩියන් ගෝල්ඩන් ඇබ්සිඩියන්, ගෝල්ඩන් ෂීන් ඇබ්සිඩියන් හෝ ෂීන් අබ්සිඩියන් ලෙසද හැඳින්වේ. ගලක් යනු ගෑස් බුබුලු වල රටා අඩංගු වන අතර, ඉතිරිව ඇත්තේ ...
වැඩිදුර කියවන්න
දෝෂය: අන්තර්ගත ආරක්ෂා කර ඇත !!