ටැග

ෂැම්පේන්

ෂැම්පේන් දියමන්ති

ෂැම්පේන් දියමන්ති

ෂැම්පේන් දියමන්ති ෂැම්පේන් දියමන්තිය ආභරණවල වැඩිපුරම භාවිතා කරන දියමන්ති වලින් එකක් වන අතර එය බොහෝ විට සවිකර ඇත්තේ මුද්ද, ස්ටූඩ් කරාබු, බ්රේස්ලට්, ...
වැඩිදුර කියවන්න
ෂැම්පේන් ටටෑස්

ෂැම්පේන් ටටාස්

ෂැම්පේන් ටටාස් (ප්රමෝතාරිත) ෂැම්පේන් ටටෑස් ඇලුමිනියම් හා ෆ්ලෝරීන් අල්ක්එන්එම්එක්ස්එක්ස්සිඕක්එන්එක්ස් (F, OH) 2 ස්වභාවික සිලිකේට ඛනිජයකි. විකිරණ ආලේප කිරීමෙන් පසු ගල ඉවත් වෙයි ...
වැඩිදුර කියවන්න
දෝෂය: අන්තර්ගත ආරක්ෂා කර ඇත !!