ටැග

ශ්රී ලංකාව

හර්සයිට් ග්රේනට්

හෙසොනිටි ග්රෙනේට්

Hessonite, ප්රකස්තාවක්, ශ්රී ලංකාව
දෝෂය: අන්තර්ගත ආරක්ෂා කර ඇත !!