ටැග

වීදුරු පුරවා ඇත

වීදුරු පිරවූ රූබි  

වීදුරු පිරවූ රූබි

ඊයම් වීදුරුවකින් හෝ ඒ හා සමාන ද්‍රව්‍යයකින් රූබිය තුළ ඇති අස්ථි බිඳීම් හෝ විඛණ්ඩන පිරවීම ගලෙහි විනිවිදභාවය නාටකාකාර ලෙස වැඩි දියුණු කරයි, ...
වැඩිදුර කියවන්න
දෝෂය: අන්තර්ගත ආරක්ෂා කර ඇත !!