ටැග

වීදුරු පුරවා ඇත

වීදුරු පිරවූ රූබි  

වීදුරු පිරවූ රූබි

වීදුරු පිරවූ රූබී රූබිය තුළ ඇති අස්ථි බිඳීම් හෝ විඛණ්ඩන ඊයම් වීදුරු හෝ ඒ හා සමාන ද්‍රව්‍යයකින් පුරවා ගැනීමෙන් විනිවිදභාවය නාටකාකාර ලෙස වැඩි දියුණු වේ ...
වැඩිදුර කියවන්න
දෝෂය: අන්තර්ගත ආරක්ෂා කර ඇත !!