ටැග

ගෝල්ඩන්

රන් අබ්සිඩියන්

ගෝල්ඩන් ඇබ්සිඩියන්

ගෝල්ඩන් ඇබ්සිඩියන් ගෝල්ඩන් ඇබ්සිඩියන්, ගෝල්ඩන් ෂීන් ඇබ්සිඩියන් හෝ ෂීන් අබ්සිඩියන් ලෙසද හැඳින්වේ. ගලක් යනු ගෑස් බුබුලු වල රටා අඩංගු වන අතර, ඉතිරිව ඇත්තේ ...
වැඩිදුර කියවන්න
රන් ආභරණයක්

ගෝල්ඩන් ෂේප් නිල්

ගෝල්ඩන් ෂෙයිප් නිල් ගංගා ගෝල්ඩන් ශීන් Sapphire, ඛනිජීය කොරණ්ඩු, ඇලුමිනියම් ඔක්සයිඩ් (α-Al2O3) මැණික් වර්ගයකි. සාමාන්යයෙන් එය පෙන්නුම් කරයි ...
වැඩිදුර කියවන්න
දෝෂය: අන්තර්ගත ආරක්ෂා කර ඇත !!