ටැග

මිදි

මිදි අග්ගිස්

මිදි අග්ගිස්

මිදි අගේට් යනු මිදි අගේට් යනු වෙළඳ නාමයයි, මේවා ඇත්ත වශයෙන්ම බොට්‍රියෝයිඩ් චල්සෙඩෝනි ය. බොට්‍රොයිඩල් යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ වටකුරු කුඩා ගෝලාකාර හැඩැති ස් st ටික ඇති ...
වැඩිදුර කියවන්න
දෝෂය: අන්තර්ගත ආරක්ෂා කර ඇත !!