ටැග

මැලේයා

මැලේයා ගාර්නට් කෙන්යාව

මැලේයා ගාර්නට්

මැලේයා ගාර්නෙට්, කෙන්යාවේ වීඩියෝවෙන් මැලේයා ගාර්නෙට් හෝ මලයා ගාර්නෙට් යනු ආලෝකය සිට තද පැහැය දක්වා තරමක් රෝස පැහැයට හුරු තැඹිලි පාට සඳහා මැණික් විද්‍යාත්මක නාමයකි, ...
වැඩිදුර කියවන්න
දෝෂය: අන්තර්ගත ආරක්ෂා කර ඇත !!