ටැග

මැලචයිට්

chrysocolla malachite

ක්‍රිසොකොල්ලා මැලචයිට්

ක්‍රයිසොකොලා මැලචයිට් මැලචයිට් සහ ක්‍රයිසොකොල්ලා යන දෙකම එකට එකතු වී ගැඹුරු හරිත ක්ෂේත්‍රයක් තුළ ගැඹුරු ටර්කියුයිස් පාට වර්ණවත් රවුම් නිර්මාණය කරයි. හෝ...
වැඩිදුර කියවන්න
මැලචයිට්

මැලචයිට්

මැලචයිට් මැලචයිට් යනු තඹ කාබනේට් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් ඛනිජයකි. Cu2CO3 (OH) 2 සූත්‍රය සමඟ. මොනොක්ලිනික් ස් stal ටිකයේ මෙම පාරාන්ධ, හරිත පටි සහිත ඛනිජ ස් st ටිකරූපී වේ ...
වැඩිදුර කියවන්න
දෝෂය: අන්තර්ගත ආරක්ෂා කර ඇත !!