ටැග

උම්බලයිට්

මැක්ලයිට්

උම්බලයිට්

උම්බලයිට් මිශ්ර වී ඇති ග්රැනයට් වර්ගයක් වන Pyrope, Almandine සහ spessartine ග්රැනයිට් මිශ්රණයෙන් මිශ්ර වී ඇති රසායනික සූත්රය Mg₃Al₂ (SiO₄) 3-Mn²⁺₃Al₂ (SiO₄) 3, විශේෂයෙන් සොයාගෙන ඇත ...
වැඩිදුර කියවන්න
දෝෂය: අන්තර්ගත ආරක්ෂා කර ඇත !!