ටැග

බ ruc සයිට්

බ ruc සයිට්

බ ruc සයිට්

බ ruc සයිට් බ ruc සයිට් යනු මැග්නීසියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් හි ඛනිජමය ස්වරූපය වන අතර රසායනික සූත්‍රය Mg (OH) 2 වේ. එය periclase හි පොදු වෙනස් කිරීමේ නිෂ්පාදනයක් වේ ...
වැඩිදුර කියවන්න
දෝෂය: අන්තර්ගත ආරක්ෂා කර ඇත !!