ටැග

බොක්සයිට්

බොක්සයිට්

බොක්සයිට්

බොක්සයිට් බොක්සයිට් යනු සාපේක්ෂව ඉහළ ඇලුමිනියම් අන්තර්ගතයක් සහිත අවසාදිත පාෂාණයකි. එය ලොව ප්‍රධාන ඇලුමිනියම් සහ ගැලියම් ප්‍රභවයයි ....
වැඩිදුර කියවන්න
දෝෂය: අන්තර්ගත ආරක්ෂා කර ඇත !!