ටැග

පොලිමර්

කෘතීම අරුවාරා ඔපල්  

සින්ටිටික් අරෝරා ඔපල්

වර්ණ ගැන්වීමේ දිශානත නොවන රටාවක් සහිත සියුම් ස් stal ටිකරූපී ඔපල්. තැඹිලි සමග කළු ඔපල් ලෙස කෘතිම අරෝරා ඔපල් විවිධ වර්ණවලින් ලබා ගත හැකිය, ...
වැඩිදුර කියවන්න
දෝෂය: අන්තර්ගත ආරක්ෂා කර ඇත !!