ටැග

පයිරෝප්

pyrope garnet

පයිෙරොප් ගාර්නට්

Pyrope garnet ඛනිජ පයිරෝප් යනු ගාර්නට් කණ්ඩායමේ සාමාජිකයෙකි. ගාර්නට් පවුලේ එකම සාමාජිකයා එයයි ...
වැඩිදුර කියවන්න
දෝෂය: අන්තර්ගත ආරක්ෂා කර ඇත !!