ටැග

දේදුන්න; සඳකඩ පහණ

දේදුන්න සඳකඩ පහණ  

රේන්බෝ සඳකඩ පහණ

දේදුන්න සඳකඩ පහණ අර්ථය සහ සුව ගුණ. නිල් ෂීන් සඳකඩ පහණ මිල. දේදුන්න සඳකඩ පහණ එදිරිව සඳකඩ පහණ සඳකඩ පහණ යනු ඕතොක්ලේස් ෆෙල්ඩ්ස්පාර් ය. එහි රසායනිකය ඇත ...
වැඩිදුර කියවන්න
දෝෂය: අන්තර්ගත ආරක්ෂා කර ඇත !!