ටැග

දළ වශයෙන්

දළ වශයෙන්

දළ වශයෙන්

දළ ෙබොරුට්රියල් යනු ඛණිජමය ග්ලැෙටීන් කන්ට්රි කාණ්ඩෙය් කැල්සියම්-ඇලුමිනියම් විෙශේෂයකි. Ca3Al2 (SiO4) 3 හි රසායනික සමීකරණයත් එහි කැල්සියම් ...
වැඩිදුර කියවන්න
දෝෂය: අන්තර්ගත ආරක්ෂා කර ඇත !!