ටැග

ඩෙමන්ටොයිඩ්

ඩන්ටෝනොයිඩ්

ඩෙමන්ටොයිඩ්

ඩැටන්ටොයිඩ් ඩෙමන්ටොයිඩ් යනු ඛනිජ සහඩ්රයිඩයේ හරිත මැණික් වර්ගයකි. ඇන්ඩ්රේරයිට් යනු ...
වැඩිදුර කියවන්න
දෝෂය: අන්තර්ගත ආරක්ෂා කර ඇත !!