ටැග

ජල තාප

කෘතිම ක්වාර්ට්ස්

කෘතිම ක්වාර්ට්ස්

කෘතිම ක්වාර්ට්ස් සෑම වර්ගයකම ක්වාර්ට්ස් ස්වභාවිකව සිදු නොවේ. ස්වාභාවික ස් stal ටිකය බොහෝ විට ද්විත්ව බැවින්, කෘතිම ක්වාර්ට්ස් නිෂ්පාදනය සඳහා නිපදවනු ලැබේ ...
වැඩිදුර කියවන්න
සින්තටික් හයිඩ්රොතල් මරකුමනය

සින්තටික් හයිඩ්රොතල් මරකුමනය

කෘතිම ජල තාප මරකත වීඩියෝව හයිඩ්‍රොතර්මල් කෘතිම මරකත අයි.ජී. ෆාර්බන්, නැකන්, ටයිරස් සහ වෙනත් අය විසින් ආරෝපණය කර ඇති නමුත් පළමු සතුටුදායක වාණිජ ...
වැඩිදුර කියවන්න
දෝෂය: අන්තර්ගත ආරක්ෂා කර ඇත !!