ටැග

ගිනි

ගිනි ඔපල්  

ගිනි ඔපල්

ගිනි ඔපල් ගිනි ඔපල් අර්ථය. අපි කරාබු, මුදු, මාල, බ්රේස්ලට් ලෙස කපන ලද හෝ අමු ගිනි ඔපල් ගල් කට්ටලයක් සමඟ අභිරුචි ආභරණ සාදන්නෙමු.
වැඩිදුර කියවන්න
ගිනි අගස්ති 

ගිනි අගස්ති

ෆයර් අගේට් ෆයර් ඇගට්, විවිධාකාර චැසිඩෝනි, අර්ධ වටිනා ස්වාභාවික මැණික් ගලක් වන අතර මෙතෙක් සොයාගෙන ඇත්තේ මධ්‍යම ප්‍රදේශයේ ඇතැම් ප්‍රදේශවල පමණි ...
වැඩිදුර කියවන්න
දෝෂය: අන්තර්ගත ආරක්ෂා කර ඇත !!