ටැග

ගිනි ඔපල්

ගිනි ඔපල්  

ගිනි ඔපල්

ගිනි ඔපල් අර්ථය. අපි කරාබු, මුදු, මාල, බ්රේස්ලට් හෝ පෙන්ඩන්ට් ලෙස කපන ලද හෝ අමු ගිනි ඔපල් ගල් කට්ටලයක් සමඟ අභිරුචි ආභරණ සාදන්නෙමු ....
වැඩිදුර කියවන්න
දෝෂය: අන්තර්ගත ආරක්ෂා කර ඇත !!