ටැග

ඛණිජ තෙල්

පෙට්රෝලියම් ක්වාර්ට්ස්

පෙට්රෝලියම් ක්වාර්ට්ස්

පෙට්රෝලියම් ක්වාර්ට්ස් පෙට්රෝරම් ක්වාර්ට්ස් ඉතා විනිවිද පෙනෙන, ජලය "පැහැදිලි" ස්ඵටිකයකි. මුහුණු තියුණු හා ඉතා මූර්තිමත් පෙනුමකින් තොරව තීන්ත නොපෙනී, ...
වැඩිදුර කියවන්න
දෝෂය: අන්තර්ගත ආරක්ෂා කර ඇත !!