ටැග

ඛණිජ තෙල්

පෙට්රෝලියම් ක්වාර්ට්ස්

පෙට්රෝලියම් ක්වාර්ට්ස්

පෙට්‍රෝලියම් ක්වාර්ට්ස් පෙට්‍රෝලියම් ක්වාර්ට්ස් ඉතා විනිවිද පෙනෙන “ජල පැහැදිලි” ස් stal ටිකයකි. මුහුණු සිනිඳුයි, උච්චාරණයකින් තොරව ඉතා රාගයෙන් යුක්තයි.
වැඩිදුර කියවන්න
දෝෂය: අන්තර්ගත ආරක්ෂා කර ඇත !!