ටැග

කොළ ඇවෙන්ටුරින්

හරිත ඇවෙන්ටුරින් ස් stal ටික ගල් අර්ථය  

ඇවෙන්ටුරින්

හරිත ඇවෙන්ටුරින් ස් stal ටික ගල් අර්ථය. ක්වාර්ට්ස් ආකාරයක්, එහි පාරභාසකත්වය සහ ප්ලැටි ඛනිජමය ඇතුළත් කිරීම් මගින් සංලක්ෂිත වේ ...
වැඩිදුර කියවන්න
දෝෂය: අන්තර්ගත ආරක්ෂා කර ඇත !!