ටැග

කොරල්

කොරල්

කොරල්

ටැග්
කොරල් ආභරණ කොරල් බොහෝ වර්ණ එයට මාල හා වෙනත් ආභරණ සඳහා ආකර්ෂණය ලබා දෙයි. දැඩි ලෙස රතු කොරල් මැණික් ගලක් ලෙස සලකනු ලැබේ. සමහර විට ...
වැඩිදුර කියවන්න
කොරල් පොසිල

කොරල් පොසිල

කොරල් ෆොසිලය කොරල් ෆොසිලය ස්වාභාවික ගලකි. සිලිකේට් පැරණි ක්‍රමයෙන් සිලිකේට් වෙනුවට ආදේශ කරන විට එය පැමිණේ. එය අවසානයේ ක්ෂුද්‍ර ස් stal ටිකයක් බවට පත්වේ ...
වැඩිදුර කියවන්න
දෝෂය: අන්තර්ගත ආරක්ෂා කර ඇත !!