ටැග

කොයි මාළු

කොයි මාළු ක්වාර්ට්ස්  

කොයි මාළු ක්වාර්ට්ස්

Koi fish quartz Koi fish quartz යනු දුර්ලභ මැණික් ගලකි. රතු සහ තැඹිලි යනු හෙමාටයිට් ඇතුළත් කිරීම් වේ. යකඩ අන්තර්ගතයේ වර්ණය ...
වැඩිදුර කියවන්න
දෝෂය: අන්තර්ගත ආරක්ෂා කර ඇත !!