ටැග

කිරි

ක්ෂීරපායී ක්වාර්ට්ස්

ක්ෂීරපායි ක්වාර්ට්ස්

ක්ෂීරපායී ක්වාර්ට්ස් මිල්ක් ක්වාර්ට්ස් යනු ක්ෂුද්ර කැටයම් වර්ගයකි. එය දුර්ලභ සුදු පාටයි. සුදු පාටින් පැහැයෙන් හෝ ...
වැඩිදුර කියවන්න
දෝෂය: අන්තර්ගත ආරක්ෂා කර ඇත !!