ටැග

කලු

කළු තරු සඳකඩ පහණ 

කළු තරු සඳකඩ පහණ

කළු තරු සඳකඩ පහණ කළු තරු සඳකඩ පහණ අර්ථය සහ ගුණාංග කළු තරු සඳකඩපහ යනු රසායනික සූත්‍රය සහිත සෝඩියම් පොටෑසියම් ඇලුමිනියම් සිලිකේට් වේ ...
වැඩිදුර කියවන්න
කළු ටර්මල්යින්  

බ්ලූ ටුවමැමින්

ටැග් ,
කළු ටර්මාලීන් උර්මමාලින් යනු ස්ඵටික බෝරෝන් සිලිකේට ඛනිජයකි. සමහර මූලද්රව්යයන් වන්නේ ඇලුමිනියම්, යකඩ, මැග්නීසියම්, සෝඩියම්, ලිතියම් හෝ පොටෑසියම් ය. ටර්මාලේන් ...
වැඩිදුර කියවන්න
දෝෂය: අන්තර්ගත ආරක්ෂා කර ඇත !!