ටැග

කලු

කළු තරු සඳකඩ පහණ 

කළු තරු සඳකඩ පහණ

කළු තරු සඳකඩ පහණ අර්ථය සහ ගුණාංග. කළු තරු සඳකඩ පහණ යනු රසායනික සූත්‍රය (Na, K) AlSi3O8 සහිත සෝඩියම් පොටෑසියම් ඇලුමිනියම් සිලිකේට් වන අතර එය අයත් වේ ...
වැඩිදුර කියවන්න
අමු කළු ටුවර්මැලයින් ස් stal ටික ගල් අර්ථය  

කළු ටර්මාලයින්

අමු කළු ටුවර්මැලයින් ස් stal ටික ගල් අර්ථය. කළු ටුවර්මැලයින් යනු ස් stal ටිකරූපී බෝරෝන් සිලිකේට් ඛනිජයකි. සමහර අංශු මාත්‍ර වන්නේ ඇලුමිනියම්, යකඩ, මැග්නීසියම්, ...
වැඩිදුර කියවන්න
දෝෂය: අන්තර්ගත ආරක්ෂා කර ඇත !!