ටැග

හෝක්ගේ ඇස

උකුස්සන්ගේ ඇස

හෝක්ගේ ඇස

හෝක්ගේ ඇස හෝක්ගේ ඇස යනු තද නිල් පාරාන්ධ මැණික් වර්ගයක් වන ක්ෂුද්‍ර ස් stal ටික ක්වාර්ට්ස් ය. එය තවත් ඛනිජයකි ...
වැඩිදුර කියවන්න
දෝෂය: අන්තර්ගත ආරක්ෂා කර ඇත !!