කාම්බෝජයේ Gemological ආයතනය

පුවත්

අද දවසේ අපේ අනපේක්ෂිත සංචාරය සඳහා ඇන්ජලීනා ජොලි මහත්මියට ස්තූතියි

අද දවසේ අපේ අනපේක්ෂිත සංචාරය සඳහා ඇන්ජලීනා ජොලි මහත්මියට ස්තූතියි.

ඔබේ කරුණාව සඳහා ස්තූතියි

දෝෂය: අන්තර්ගත ආරක්ෂා කර ඇත !!