දවස

මැයි 23, 2016

අද්විතීය රෝස 15.38 කැරට් දියමන්ති $ 31.6 මිලියන අලෙවි

අද්විතීය රෝස ලොව විශාලතම විසිතුරු පැහැදිලි රෝස pear තුල හැඩ ගස්වනු මෙතෙක් ජිනීවා, අද්විතීය රෝස දී සොතෙබි ගේ දී වෙන්දේසි ඉදිරිපත් දියමන්ති ...
වැඩිදුර කියවන්න
දෝෂය: අන්තර්ගත ආරක්ෂා කර ඇත !!