කාම්බෝජයේ Gemological ආයතනය

පුවත්

ස්වර්ණාභරණ අලෙවිය සබරා ඇන්කෝර් රිසෝර්ට් ඇන්ඩ් ස්පා හි

ස්වර්ණාභරණ අලෙවිය සබරා ඇන්කෝර් රිසෝර්ට් ඇන්ඩ් ස්පා හි

Ms Iet පිළිගැනීමේ නිලධාරීන් හා කළමනාකරුවන් පුහුණු කරයි සබරා ඇන්කෝර් රිසෝර්ට් ඇන්ඩ් ස්පා අපගේ ස්වර්ණාභරණ විකිණීම සඳහා, කාම්බෝජයේ සිට ස්වාභාවික මැණික් ගල් පමණි.

දෝෂය: අන්තර්ගත ආරක්ෂා කර ඇත !!