මැණික් රසායනාගාර

මැණික් රසායනාගාර

GEMIC රසායනාගාරය යනු කාම්බෝජයේ සියම් රීප් හි මැණික් විද්‍යාත්මක පරීක්ෂණ සහ පර්යේෂණ සේවා සපයන පුද්ගලික හා ස්වාධීන මැණික් විද්‍යාගාරයකි.

මැණික් සහතිකය

මැණික් ගල් වල ලක්ෂණ: කැරට් බර, හැඩය, මානය, වර්ණය, පැහැදිලිකම සහ ප්‍රතිකාර.
සහතිකය යනු ගලෙහි ලක්ෂණ සහිත “හැඳුනුම්පතක්” වේ

සහතිකයක් වලංගු

  • මැණික් ගල එය පිහිටි රටේ සමාගමක් ලෙස නිල වශයෙන් ලියාපදිංචි කරන ලද රසායනාගාරයක පරීක්ෂා කළ යුතුය. රසායනාගාරයේ නම සහ ලාංඡනය සහතිකයේ පැහැදිලිව දිස්විය යුතුය
  • මැණික් ගල නිල මැණික් විද්‍යා ආයතනයකින් හෝ විශ්ව විද්‍යාලයකින් උපාධිධාරී මැණික් විද්‍යා ologist යෙකු විසින් පරීක්ෂා කළ යුතුය
  • සහතිකය ඉහත නීති දෙක සපුරාලන්නේ නැත්නම්, එහි කිසිදු වටිනාකමක් නැත

ඔබගේ සත්යාපනය වාර්තාව සෙවීමට මෙම ආකෘති පත්රය භාවිතා කරන්නමිල දර්ශකය

සියලු මිල ගණන් වැට්

  • වාචික තක්සේරුව: ඇමරිකානු ඩොලර් 50 යි
  • කෙටි වාර්තාව: ඇමරිකානු ඩොලර් 100 යි
  • සම්පූර්ණ වාර්තාව: ඇමරිකානු ඩොලර් 200 යි
  • 20% 10 49 සහතික සඳහා XNXX සහතිකය
  • 30% 50 99 සහතික සඳහා XNXX සහතිකය
  • 50 සහතික සඳහා 100% වට්ටමක්

කුවිතාන්සියක් වෙනුවට ඔබේ ගල් අපගේ රසායනාගාරයේ තැන්පත් කළ හැකිය.
ප්‍රමාදය ඔබ ඔබේ ගල් තැන්පත් කළ මොහොතේ සිට ඔබේ ගල් නැවත ලබා ගන්නා තෙක් මාසයකි.

කෙටි වාර්තාව

8.5 cm x 5.4 සෙ.මී. (ක්රෙඩිට් කාඩ් ආකෘතිය)
මැණික් සහතිකය කෙටි වාර්තාව

සම්පූර්ණ වාර්තාව

21 cm x 29.7 cm (A4)
මැණික් සහතිකය සම්පූර්ණ වාර්තාවක්

දෝෂය: අන්තර්ගත ආරක්ෂා කර ඇත !!