පුවත්

වියට්නාම ජාතික රූපවාහිනියේ සම්මුඛ සාකච්ඡාවක්

වියට්නාම ජාතික රූපවාහිනිය විසින් සම්මුඛ සාකච්ඡාවකදී වියට්නාම ජාතික මැණික් වෙළඳාම හා පතල් කර්මාන්තය පිළිබඳ වියට්නාම ජාතික රූපවාහිනී ආයතනය විසින් ලූක් යෙන් දී සම්මුඛ සාකච්ඡාවට ලක් කරන ලදී. VTV1 සහ VTV3 යන දිනවල විකාශනය පැවැත්වීමට නියමිතය.
දෝෂය: අන්තර්ගත ආරක්ෂා කර ඇත !!