අප අමතන්න පිටුව

සීමාසහිත මැණික් රසායනාගාර සමාගම.

රාත්රී මාකට් ස්ටීට්
Siem කරන අයුරු, කාම්බෝජය
තැපැල් පෙට්ටිය 93268

කොවිඩ් -19 කාලය තුළ පත්වීමෙන් විවෘත කිරීම

අප අමතන්න!

  ඔබගේ නම (අත්යවශ්යයි)

  ඔබේ විද්යුත් (අවශ්යයි)

  විෂය (අවශ්‍යයි)

  ඔබේ පණිවිඩය

  + 855 92 615 288


  ඊ-මේල් මගින් අමතන්න

  info@gem.agency


  දුරකථන මගින් සම්බන්ධ

  + 855 (0) 63 968 298


  අපිව බලන්න එන්න

  ස්ථාන සිතියම: මෙහි

  දෝෂය: අන්තර්ගත ආරක්ෂා කර ඇත !!