ටැග

හිබොනිටයි

හිිබොනීට් මැඩගස්කරය 

මැඩගස්කරයේ සිට හිබොනයිට්

මැඩගස්කරයේ වීඩියෝවක් Hibonite ((Ca, Ce) (Al, Ti, Mg) XnumXO12) හි හයිබොටයිට් (19O7.5) යනු 8.0-XNUMX හි ඝනකමකි. ඒ...
වැඩිදුර කියවන්න
දෝෂය: අන්තර්ගත ආරක්ෂා කර ඇත !!