ටැග

වුල්ෆනිනය

වුල්ෆනයයි 

වුල්ෆනිනය

Wulfenite වීඩියෝ Wulfenite යනු PbMoO4 සූත්රය සමඟ නිපදවන molybdate ඛනිජයකි. එය බොහෝවිට දක්නට ලැබෙන්නේ සිහින් වගු ස්ඵටික ලෙසය.
වැඩිදුර කියවන්න
වුල්ෆෙනයිට් මැඩගස්කරය 

මැල්ඩස්කාර්හි වුල්ෆෙනයිට්

වුල්ෆෙනයිට්, මැඩගස්කරයේ වීඩියෝවක් වන වුල්ෆෙනයිට් යනු PbMoO4 සූත්රයේ නිපදවන molybdate ඛනිජයකි. බොහෝ විට එය සිහින් ...
වැඩිදුර කියවන්න
දෝෂය: අන්තර්ගත ආරක්ෂා කර ඇත !!